Menu Zamknij

Działalność UKE w faktach i liczbach w roku 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej UKE) jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Jest także organem wyspecjalizowanym w zakresie kontroli wyrobów emitujących lub podatnych na emisję pola elektromagnetycznego, w tym aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych wprowadzonych do obrotu handlowego w Polsce.


image001_jpgZakres zadań Prezesa UKE określają następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej,
 • ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię,
 • ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.

Główne działania regulacyjne prowadzone przez Prezesa UKE w 2014 r.:

Inwestycje i rozwój infrastruktury

 • wspieranie wdrażania mechanizmów zachęcających do inwestycji,
 • monitorowanie i raportowanie stanu infrastruktury i usług,
 • tworzenie zachęt  dla inwestycji.

Konkurencyjność

 • definiowanie rynków produktów i usług,
 • dobór optymalnych środków regulacyjnych,
 • dążenie do wypracowania zasad współpracy między operatorami oraz Regulatora z przedsiębiorcami,
 • przewidywalność i transparentność regulacji rynkowej.

Polityka prokonsumencka

 • podniesienie świadomości konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków,
 • wspieranie zapewnienia jakości, przejrzystości i bezpieczeństwa usług,
 • podniesienie kompetencji Polaków w zakresie korzystania z nowych technologii.

Wykorzystanie zasobów częstotliwości

 • określenie potrzeb rynku,
 • kontrola zasad i efektywności korzystania z widma,
 • pozyskiwanie i udostępnianie zasobów częstotliwości,
 • harmonizacja wykorzystania widma radiowego.

Liberalizacja rynku pocztowego

 • realizacja zadań regulacyjnych wynikających z Prawa pocztowego,
 • wzmocnienie ochrony interesów konsumentów i zwiększenie ich praw,
 • zapewnienie dostępu do usług powszechnych,
 • stymulowanie operatorów pocztowych do podnoszenia jakości usług.

Najważniejsze działania Prezesa UKE w 2014 r.

Działania Prezesa UKE na rzecz konsumentów w sprawach indywidualnych (interwencje, mediacje, porady)

W 2014 r. UKE przeprowadził 2878 postępowań mediacyjnych, z czego 1365 postępowań (47,43%) zostało zakończonych pozytywnie dla konsumenta. Urząd rozpatrzył 5474 wnioski o interwencję Prezesa UKE, z czego 3857 wniosków (70,46%) zostało zakończonych na korzyść konsumenta. W ramach przeprowadzonych przez Prezesa UKE interwencji i postępowań mediacyjnych w 2014 r. Urząd „odzyskał” na rzecz konsumentów 1 434 670,69 zł.

Regulacja rynku 5 (hurtowe usługi dostępu szerokopasmowego)

Wydane w 2014 r. rozstrzygnięcia po raz pierwszy od 2007 r. kompleksowo uregulowały rynek hurtowego dostępu szerokopasmowego w Polsce. W efekcie powinny one sprzyjać decyzjom inwestycyjnym ze strony operatora zasiedziałego oraz operatorów alternatywnych poprzez wprowadzenie przewidywalnych i stabilnych zasad regulacji. Regulacje Prezesa UKE  to przełomowy krok na drodze do liberalizacji tego rynku i zwiększenia inwestycji. Skutkują one brakiem obciążeń regulacyjnych dla rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego na skutecznie konkurencyjnych 76 obszarach gminnych. Brak regulacji na obszarach konkurencyjnych będzie stanowił dodatkowy bodziec do zwiększenia inwestycji w nową infrastrukturę zarówno dla Orange Polska, jak i dla operatorów alternatywnych zainteresowanych zwiększeniem zasięgu swojej oferty i liczby użytkowników usług. Z kolei regulacja na obszarach niekonkurencyjnych rynku 5 pozwoli na dalszą konkurencję usługową, bazującą na infrastrukturze Orange w celu zagwarantowania użytkownikom osiągania maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.

Świadczenie przez JST usługi dostępu do Internetu

Jednym z ważniejszych działań Prezesa UKE w 2014 r. było usprawnienie procesów inwestycyjnych w telekomunikacji, poprzez m.in. stwarzanie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz użytkowników końcowych w oparciu o posiadaną infrastrukturę i sieć telekomunikacyjną. W 2014 r. przed Prezesem UKE prowadzonych było 99 postępowań administracyjnych w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi bezpłatnego dostępu do Internetu lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Łącznie w 2014 r. Prezes UKE wydał 42 decyzje.

Multipleks 1 (MUX1)

Na początku 2014 r. nastąpiły zmiany zawartości programowej MUX1. W wyniku działań Prezesa UKE Telewizja Polska S.A. stopniowo zwalniała miejsce na MUX1, co pozwoliło na uruchamianie nowych programów telewizyjnych.

Radiofonia cyfrowa

W dniu 18 lipca 2014 r.  Prezes UKE wydał decyzję zmieniającą rezerwację częstotliwości na multipleks radiowy nr 3 wydaną na rzecz Polskiego Radia i umożliwił nadawcy emisję w multipleksie dodatkowych programów radiowych, na które Polskie Radio S.A. lub rozgłośnie regionalne Polskiego Radia uzyskają koncesje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz określił nowy harmonogram uruchamiania kolejnych emisji.

Aukcja na rezerwację częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 oraz 2620-2690 MHz

Po dwukrotnym przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Prezes UKE ogłosił  10 października 2014 r. aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 oraz 2620-2690 MHz. 15 grudnia 2014 r. Prezes UKE opublikował listę uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu aukcji.

Konkurs na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych

30 grudnia 2014 r.  Prezes UKE ogłosił w dzienniku konkurs na operatora wyznaczonego do świadczenia pocztowych usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Obowiązki nowego operatora wyznaczonego obejmą okres 10 lat od dnia 1 stycznia 2016 r. do końca 2025 r. Zainteresowani operatorzy mogli składać swoje oferty w siedzibie UKE do dnia 14 kwietnia 2015 r.

Podziel się na:
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *