Menu Zamknij

UKE przedstawia wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za drugie półrocze 2014 r.

Z końcem lutego 2015 r. upłynął termin raportowania przez przedsiębiorców wskaźników jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych. Raport za pierwsze półrocze 2014 r. złożyło 13 przedsiębiorców, natomiast dane za drugie półrocze 2014 r. zostały przedstawione przez 12 przedsiębiorców.

image001_jpgDobrowolne zobowiązanie w tym zakresie złożyli ci przedsiębiorcy, którzy podpisali Deklaracje o stosowaniu postanowień Raportu z prac realizowanych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym z dnia 7 lutego 2014 r., tj.: czternastu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dwóch przedsiębiorców specjalizujących się m.in. w wykonywaniu pomiarów w sieciach telekomunikacyjnych oraz jedna instytucja naukowo-badawcza.

Raport za pierwsze półrocze 2014 r. złożyło 13 przedsiębiorców, natomiast dane za drugie półrocze 2014 r. zostały przedstawione przez 12 przedsiębiorców.  W prezentowanych tabelach zostali uwzględnieni wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, którzy złożyli powyższe deklaracje.

Publikacji podlegają wartości wszystkich wskaźników (administracyjnych i technicznych) oraz informacje dodatkowe, przyporządkowane do danego typu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego: stacjonarnego lub ruchomego. Pomimo braku wskaźników technicznych w sieciach mobilnych, czterech przedsiębiorców świadczących usługi w sieciach stacjonarnych podjęło decyzję o zaraportowaniu także i tych wskaźników. Dane te zostały przedstawione w sposób zgodny z ustaleniami Raportu w poniższych tabelach. Wartości wskaźników są przedstawione za pomocą kolorów, które reprezentują określone przedziały wartości wskaźników.

Za pierwszy okres sprawozdawczy większość przedsiębiorców przedstawiła tylko wskaźniki administracyjne. Jedynie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przedstawiło za ten okres także wartości wskaźników technicznych świadczonych przez nie usług, a Orange Polska podał wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych dla usługi realizowanej w sieci stacjonarnej.

Pomimo aktywnego udziału przedstawicieli UKE w pracach Komitetu Sterującego Pomiarami w Sieciach Ruchomych i procesie przygotowania dokumentacji konkursowej dotyczącej wyłonienia przedsiębiorstwa mającego wykonywać na rzecz operatorów sieci mobilnych pomiary jakości (tzw. drive testy), cel nie został osiągnięty. Operatorzy sieci mobilnych nie doszli do porozumienia w kwestii sposobu jednoczesnego wykonywania pomiarów za pomocą ruchomych stacji pomiarowych zamontowanych w samochodach, poruszających się po określonych krajowych trasach komunikacyjnych.

Prezes UKE, nie posiadając raportów z tych pomiarów, podjął decyzję o niepublikowaniu wskaźników technicznych dla sieci mobilnych nawet w przypadku, gdyby operatorzy wykonali takie pomiary we własnym zakresie. Wyniki przekazane przez przedsiębiorców byłyby w takim przypadku uzyskane w pomiarach wykonanych niezgodnie z opracowaną metodologią wykonywania pomiarów, zapisaną w Raporcie z prac realizowanych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym.

Prezentowane sumaryczne wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w drugiej połowie 2014 r., są wynikiem inicjatywy podjętej w październiku 2012 roku przez Prezesa UKE, skierowanej do podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku telekomunikacyjnym: przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług, izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, środowisk naukowych, firm pomiarowych oraz zrzeszeń konsumenckich. Inicjatywa ta zaowocowała powstaniem Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym. Prezes UKE oraz Sygnatariusze Memorandum zobowiązali się wspólnie dążyć do zapewnienia konsumentom rzetelnych i porównywalnych informacji o wskaźnikach jakości świadczonych usług (QoS).

Każdy operator świadczący usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i dostępu do Internetu) może przystąpić do stosowania zapisów Raportu z Memorandum, składając stosowną deklarację do UKE, a tym samym zobowiązując się do stosowania metod pomiaru/obliczania wskaźników jakości podanych w Raporcie oraz publikowania informacji o tych wskaźnikach. Uzyskane dane powinny zostać przesłane do UKE w terminach określonych w Raporcie, w celu publikacji sumarycznego zestawienia na stronie internetowej UKE. Przedsiębiorcy mogą wskaźniki jakości publikować również na własnych stronach internetowych z wykorzystaniem logo Memorandum.

Pełne informacje oraz wskaźniki za II półrocze 2014 dostępne są tutaj: https://uke.gov.pl/wskazniki-jakosci-uslug-telekomunikacyjnych-za-drugie-polrocze-2014-r-oraz-stan-prac-memorandum-qos-15917

Podziel się na:
  • PDF
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *