Menu Zamknij

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2015 r.

 • Przychody Multimedia Polska w I kwartale 2015 r. wyniosły 174,9 mln zł i były na podobnym poziomie, jak przed rokiem.
 • Skorygowana EBITDA wyniosła 85,9 mln zł, a marża EBITDA 49,1%.
 • Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec marca 2015 r. wyniosła 1,62 mln, czyli o 4% więcej niż przed rokiem. Wzrost odnotowano we wszystkich segmentach działalności:
  • liczba RGU usług telekomunikacyjnych (telewizja, Internet, telefon) wzrosła o 46,5 tys. r/r,
  • liczba RGU usług pozostałych (energia elektryczna, monitoring domu, ubezpieczenia) wzrosła o 15,3 tys. r/r.
 • Na koniec marca 2015 r. z usług Multimedia Polska korzystało 815,8 tys. klientów.

mm– Światowy rynek telekomunikacyjny staje się coraz bardziej wymagający. Nie wystarczy już dostarczać klientom podstawowych usług triple play, a liderzy dążą do rozszerzenia oferty o usługi dodatkowe. Dlatego też Multimedia Polska kładzie duży nacisk na poszerzanie modelu biznesowego poprzez oferowanie nowych usług. W kolejnych kwartałach chcemy dalej rozwijać dobrze przyjmowane przez rynek nowe usługi, co systematycznie powinno przekładać się na przychody Grupymówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Uzyskane wyniki finansowe prezentuje poniższa tabela:

w mln zł I kwartał 2015 I kwartał 2014 zmiana
Przychody ze sprzedaży 174,9 175,7 0%
Skorygowany zysk EBITDA[1] 85,9 93,5 -8%
Zysk netto 11,4 14,3 -20%

Stabilne przychody

Grupa Multimedia Polska wypracowała w I kwartale 2015 r. 174,9 mln zł przychodów, co oznacza wynik zbliżony do poziomu na koniec marca 2014 r. Pozytywny wpływ na przychody miał segment Internetu (wzrost przychodów o 2% r/r do 55,7 mln zł). Sprzedaż w segmencie telefonii spadła o 2% r/r do 26,7 mln zł, natomiast przychody w segmencie telewizji pozostawały na stabilnym poziomie i wyniosły 86,6 mln zł.

Do wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach przyczynią się akwizycje zrealizowane w I kwartale 2015 r. (Grupa przejęła trzech małych operatorów lokalnych). Ponadto pozytywny wpływ będzie miał dalszy rozwój oferty nowych produktów.

W I kwartale 2015 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów pozostawała stabilna. Przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,5%, z Internetu 31,8%, z telefonii 15,3%, a pozostałe przychody (np. dzierżawy infrastruktury, inne usługi spoza biznesu podstawowego) stanowiły 3,4%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec I kwartału 2015 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,62 mln usług (RGU), czyli 62 tys. więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost RGU rok do roku związany był głównie z pozyskaniem nowych klientów w segmentach telefonii (wzrost RGU o 28 tys. r/r) i Internetu (o 16 tys. r/r). Grupa odnotowała także wzrost RGU w segmencie telefonii (o 2 tys. r/r) między innymi dzięki dobrze przyjętej przez rynek ofercie MVNO. Ponadto rozwój nowych usług przyniósł kolejne 15 tys. RGU.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 1,99 na koniec I kwartału 2015 r. wobec 1,88 na koniec marca 2014 r., głównie dzięki dosprzedaży nowych usług. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU)[2] wyniósł 66,4 zł w porównaniu do 66,0 zł przed rokiem.

Na koniec marca 2015 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz 815,8 tys. abonentów, z których 306,8 tys. korzystało z dwóch usług, a 131,6 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

W I kwartale 2015 r. skorygowana EBITDA wyniosła 85,9 mln zł wobec 93,5 mln zł przed rokiem.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) nieznacznie wzrosły o 6% r/r do 94,3 mln zł. Największy wzrost kosztów odnotowano w obszarze kosztów pracowniczych, co wiązało się głównie z przeksięgowaniem części kosztów zgodnie z cyklem życia produktu, rozwojem nowych produktów (zwiększenie zatrudnienia), oraz wynagrodzeniem dodatkowym dla kadry menedżerskiej.

Zysk netto w I kwartale 2015 r. wyniósł 11,4 mln zł wobec 14,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny negatywny wpływ na osiągnięte wyniki miało umocnienie dolara (wzrost kosztów operacyjnych o ok. 2 mln zł), niższe przychody finansowe (w związku ze spłatą obligacji Tri Media i brakiem przychodów z odsetek) oraz zdarzenia jednorazowe (6 mln zł), w tym głównie transakcje o charakterze niepieniężnym na środkach trwałych oraz koszty lat ubiegłych.

Inwestycje i przejęcia Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w I kwartale 2015 r. 39,7 mln zł, z czego 26,3 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową, modernizacją i utrzymaniem sieci. Na akwizycje wydano 2,8 mln zł.

[1] Zysk operacyjny plus amortyzacja, skorygowany o zdarzenia jednorazowe oraz zdarzenia, które nie są bezpośrednio związane z bieżącą działalnością operacyjną Grupy, na przykład zysk (strata) ze zbycia aktywów trwałych lub aktualizacji wartości aktywów trwałych.

[2] W celu zapewnienia większej dokładności prezentowanej statystyki ARPU na klienta, Grupa dokonała bardziej szczegółowego wyłączenia pozostałych przychodów o charakterze nieabonenckim z przychodów ogółem i w związku z tym prezentowane ARPU na klienta nieznacznie różni się od danych prezentowanych dotychczas.

Podziel się na:
 • PDF
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Wykop
 • Śledzik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *